10.4. Άλλα όργανα, συσκευές και διατάξεις μέτρησης. (2016-02-08)
10.4. Άλλα όργανα, συσκευές και διατάξεις μέτρησης. (2016-01-15)
10.4. Άλλα όργανα, συσκευές και διατάξεις μέτρησης. (2015-12-01)

- Νήματα στάθμης.

- Μετρητές επιτάχυνσης.

- Ακουόμετρα.

- Όργανα ηχομέτρησης.

- Αερόμετρα.

- Οινοπνευματόμετρα.

- Υψόμετρα.

- Αμπερόμετρα.

- Ανεμόμετρα.

- Τοπογραφικά όργανα.

- Ζυγοί.

- Ζυγοί.

- Βαρόμετρα.

- Μηχανές στάθμισης.

- Βουτυρόμετρα.

- Παχύμετρα.

- Όργανα μέτρησης για γεωργικά προϊόντα.

- Θερμιδόμετρα.

- Κλινόμετρα.

- Συγκριτές.

- Υδρόμετρα.

- Μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος.

- Όργανα μέτρησης περιεκτικότητας δεξαμενών.

- Ροόμετρα.

- Μέτρα [άκαμπτα ή πτυσσόμενα)].

- Πυκνόμετρα.

- Διατάξεις μέτρησης του ποδιού.

- Συσκευές μέτρησης απόστασης.

- Δυναμόμετρα.

- Ζεοσκόπια.

- Θήκες μετροταινίας·.

- Γαλβανόμετρα.

- Γεωδαιτικές συσκευές και όργανα.

- Γωνιόμετρα.

- Όργανα μέτρησης της σκληρότητας του ύδατος.

- Υγρόμετρα.

- Ενδείκτες κατανάλωσης καυσίμου για οχήματα.

- Ενδείκτες μαγειρικής [κουζίνας].

- Θερμόμετρα.

- Ταχύμετρα.

- Μετρητές.

- Δρομόμετρα πλοίων.

- Λουξόμετρα·.

- Μανόμετρα.

- Όργανα μέτρησης (εκτός των οργάνων μέτρησης χρόνου).

- Όργανα μέτρησης (μεζούρες) για ράφτες.

- Ταινίες μέτρησης.

- Μικρόμετρα.

- Μιλλιαμπερόμετρα.

- Ράβδοι (πήχεις) χωροστάθμισης για τοπογράφους.

- Οκτάντες·.

- Οδόμετρα.

- Ωμόμετρα.

- Κυματόμετρα.

- Μετρητές μικρομέτρων.

- Συσκευές και όργανα στάθμισης.

- Γαλακτόμετρα.

- Ζυγοί [για ζύγιση προσώπων].

- Εμβαδόμετρα.

- Μετρητές βροχοπτώσεων.

- Βάρη (για ζυγούς).

- Πολωσίμετρα.

- Πυρόμετρα.

- Ακτινόμετρα.

- Στιχόμετρα.

- Εξάντες (όργανα).

- Σεισμογράφοι.

- Σεισμόμετρα.

- Υπερηχητικοί ανιχνευτές.

- Αγωγοί ηχοβολισμού.

- Φασματοφωτόμετρα.

- Ταχύμετρα.

- Στροφόμετρα.

- Ταξίμετρα.

- Τηλέμετρα.

- Θεοδόλιχοι.

- Θερμόμετρα [περιλαμβανομένων ιατρικών θερμομέτρων].

- Ζυγοί δοκιμασιών.

- Τυπόμετρα.

- Βαριόμετρα.

- Βερνιέροι.

- Μετρητές κενού.

- Ιξωδόμετρα.

- Βολτόμετρα.

- Βατόμετρα.

- Ξύλινοι χάρακες μήκους 1 γιάρδας.

- Τοπογραφικοί ράβδοι.

- Πυξίδες [πλοήγησης].

- Ναυτικές πυξίδες.

- Μετρητές καταγραφής τηλεφωνικών τελών.

- Μετρητές ναύλου.

- Πλάκες (μάρμαρα) ελέγχου επίπεδων επιφανειών.

- Ανεμολόγια πυξίδων.

- Δείκτες φόρτισης μπαταρίας.

- Συσκευές καταγραφής ναύλου.

- Οπτικοί γνώμονες τοπογράφων.

- Μετρητές αερίου.

- Στάθμες (αλφάδια) με φυσαλίδα αέρα.

- Μετρητές στάθμης του ύδατος.

- Ζυγοί για επιστολές.

- Κανόνες μέτρησης με ολισθαίνοντες βραχίονες.

- Μετρητές πίεσης ελαστικών.

- Δοσομετρικά κύπελλα.

- Ρωμαϊκοί ζυγοί.

- Συσκευές ηχοεντόπισης.

- Συσκευές μέτρησης του βυθίσματος πλοίων.

- Σταγονόμετρα [εκτός εκείνων για ιατρική ή εργαστηριακή χρήση].

- Ακόντια [τοπογραφικά].

- Κλισιόμετρα.

- Χιλιομετρητές.

- Δοσομετρικά κουτάλια.

- Σκεύη μέτρησης [οικιακής χρήσης].

- Καταμετρητές μιλίων.

- Δρομόμετρα.

- Μετρητές πίεσης.

- Τηλέμετρα.

- Στροφόμετρα.

- Συσκευές διαγράμμισης οδοστρωμάτων.

- Ακοόμετρα [συσκευές μέτρησης].

- Κυκλόμετρα [υπολογιστές ποδηλάτου].

- Ζυγοί στάθμισης για μαγειρική χρήση.

- Συσκευές ευθυγράμμισης.

- Βαθμονομητές.

- Βηματόμετρα.

- Διαθλασίμετρα.

- Ταχογράφοι.

- Ζυγοί (τμήματά τους -).

- Ροόμετρα (τμήματά τους -).

- Θερμόμετρα [περιλαμβανομένων ιατρικών θερμομέτρων] (τμήματά τους -).

- Μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος (τμήματά τους -).

- Θερμόμετρα [περιλαμβανομένων ιατρικών θερμομέτρων] (τμήματά τους -).

- Στάθμες (αλφάδια) με φυσαλίδα αέρα (τμήματά τους -).

- Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανισμοί μέτρησης.

- Όργανα, συσκευές και μηχανισμοί μέτρησης.

- Μηχανές λήψης θερμικής απεικόνισης [διατάξεις μέτρησης].

- Δείκτες φόρτισης.

- Όργανα μέτρησης συντεταγμένων.

- Ενδείκτες κατανάλωσης καυσίμου.

- Συσκευή μέτρησης.

- Διατάξεις μέτρησης.

- Όργανα μέτρησης.

- Πεχάμετρα.

- Όργανα ανάλυσης.

- Αμπεροτσιμπίδες.

- Συνδυασμένα όργανα.

- Μετρητές της συχνότητας επανάληψης παλμών.

- Ηλεκτρονικά θερμόμετρα.

- Μετρητές κάμψεως.

- Σωματόμετρα.

- Αισθητήρες υγρασίας.

- Ενδείκτης στάθμης.

- Μετρητές.

- Συσκευές και διατάξεις μέτρησης που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα βαρόμετρα, θερμόμετρα, αισθητήρες καταγραφής υγρασίας.

- Δείκτης φυσικής κατάστασης.

- Ραδιόφωνα με συσκευή προβολής της ώρας και θερμόμετρο.

- Δικτυωτοί σταυροί εστίασης.

- Αισθητήρες θερμότητας.

- Θερμόμετρα.

- Χρωσίμετρα.

- Φωτόμετρα με υπεριώδεις ακτίνες.

- Μετεωρολογικοί σταθμοί.

- Ανεμοδείκτες.

- Συσκευές ανάλυσης της σύνθεσης του σώματος με ζυγαριά.

- Λαβίδες ως όργανα μέτρησης.

- Συσκευές για τον καθορισμό της θερμοκρασίας υγρών.

- Δοσομετρικές συσκευές.

- Ηλεκτρικά θερμόμετρα.

- Ηλεκτρονικοί μετρητές.

- Ροόμετρα.

- Ενδείκτες μετρητών.

- Πλέγματα για θερμό αέρα.

- Ενδείκτες ύψους.

- Στάθμες (αλφάδια).

- Ενδείκτες μαγνητικών πεδίων.

- Οδόμετρα (μετρητές χιλιομετρικών αποστάσεων) και ταχύμετρα (συσκευές καταγραφής ταχύτητας).

- Ζυγοί δεμάτων.

- Συντονιστές.

- Διατάξεις μέτρησης ροπής στρέψης.

- Συσκευές μέτρησης κυκλοφορίας.

- Οθόνες ένδειξης βάρους.

- Χρωσίμετρα.

- Πυξίδες [συσκευές μέτρησης, μετατροπείς].

- Διευθέτηση αριθμητικών κλιμάκων σε κανόνα ναυσιπλοΐας.

- Αντίβαρα για την ανίχνευση μηδενικής βαρύτητας σε χαλύβδινους κυλίνδρους.

- Συσκευές μέτρησης μήκους.

- Εργαλείο επαλήθευσης διαμαντιών.

- Αισθητήρας μέτρησης πεδίου.

- Μετρητής πεδίου.

- Διατάξεις χωροστάθμισης.

- Μετρητές για αυτοκίνητα.

- Παλμικό λέιζερ.

- Συσκευές μέτρησης ηλεκτρικών παραμέτρων.

- Μετρητές δείκτη μάζας σώματος.

- Ενδείκτες υγρασίας.

- Συσκευές μέτρησης με λέιζερ.

- Περιστροφικά λέϊζερ.

- Μετρητές ήχου.

- Οθόνες παρακολούθησης δραστηριοτήτων.

- Αισθητήρες θέσης.

- Ζυγαριές.