- Χρυσοκλωστές κεντήματος·.

- Νήματα.

- Υφαντουργικές κλωστές.

- Κλωστές.

- Υφασμένα είδη.

- Νήματα.

- Σπείρωμα.