13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-02-15)
13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-02-09)
13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-01-15)
13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-01-15)
13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-01-15)
13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-01-14)
13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-01-14)
13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-01-14)
13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-01-14)
13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-01-14)
13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-01-14)
13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-01-14)
13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-01-14)
13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-01-14)
13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-01-14)
13.3. Εξοπλισμός για την διανομή ή τον έλεγχο της ηλεκτρικής ενέργειας. (2016-01-14)

- Προσαρμογείς για υποδοχές ρευματοληπτών.

- Ολισθαίνοντα τόξα για λήψη ηλεκτρικού ρεύματος για ηλεκτρικές σιδηροδρομικές μηχανές.

- Κιβώτια ηλεκτρικών αντιστάσεων.

- Ηλεκτρικοί ακροδέκτες.

- Ηλεκτρικά καλώδια.

- Καλύμματα ασφαλείας για ρευματοδότες.

- Εξοπλισμός ελέγχου ηλεκτρικής ισχύος.

- Διακόπτες [ηλεκτρισμού].

- Ηλεκτρικοί αγωγοί.

- Σύνδεσμοι (ηλεκτρισμού).

- Διακόπτες κυκλώματος.

- Καλύμματα ηλεκτρικών διακοπτών.

- Αυτόματοι ηλεκτρικοί διακόπτες.

- Εξοπλισμός διανομής ηλεκτρικής ισχύος.

- Ηλεκτρόδια.

- Διακοσμητικά προσαρτήματα για ηλεκτρικούς διακόπτες και ρευματοδότες.

- Συνδετικά βύσματα για ομοαξονικά καλώδια.

- Ηλεκτρικά μονωμένα σύρματα.

- Ασφάλειες [ηλεκτρισμού].

- Κιβώτια ηλεκτρικών ασφαλειοδιακοπτών.

- Μονωτές [ηλεκτρισμός].

- Παντογράφοι για ηλεκτρικές μηχανές σιδηροδρόμων ή τροχιόδρομο (τραμ).

- Πόλοι επαφής [π.χ. για οχήματα τροχιοδρόμου].

- Υποδοχές ασφαλειών.

- Ηλεκτροδυναμόμετρο (ποτενσιόμετρα).

- Υποδοχές [ηλεκτρισμού].

- Μειωτήρες (ηλεκτρισμού).

- Ηλεκτρικοί ηλεκτρονόμοι.

- Αντιστάσεις [ηλεκτρισμού].

- Ρεοστάτες.

- Διακόπτες κυκλώματος.

- Αμφίδρομοι διακόπτες.

- Πυκνωτές.

- Κουτιά σύνδεσης (ηλεκτρισμός).

- Βύσματα επαφής.

- Αγωγοί [ηλεκτρισμός].

- Δετήρες καλωδίων [ηλεκτρισμός].

- Σύνδεσμοι συρμάτων (ηλεκτρισμού).

- Σταθεροποιητές [ηλεκτρισμός].

- Πίνακες διανομής για ηλεκτρικές συνδέσεις.

- Πίνακες διανομής (ηλεκτρισμού).

- Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων.

- Κορδόνια έλξης για τη λειτουργία διακοπτών.

- Απαγωγείς θερμότητας.

- Αλεξικέραυνα.

- Πίνακες διακοπτών.

- Ακροδέκτες σύνδεσης καλωδίων.

- Σύνδεσμοι (ηλεκτρισμού) (τμήματά τους -).

- Διακόπτες [ηλεκτρισμού] (τμήματά τους -).

- Υποδοχές [ηλεκτρισμού] (τμήματά τους -).

- Εξοπλισμός και όργανα διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας.

- Λωρίδες συγκράτησης [ηλεκτρισμού].

- Λωρίδες αρμοκάλυψης [ηλεκτρισμού].

- Προσαρμογείς (ηλεκτρισμός).

- Κυτία διακλάδισης (ηλεκτρικής ενέργειας).

- Συνδετικά βύσματα [ηλεκτρισμός].

- (Περιβλήματα εξοπλισμού) ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας.

- Πίνακες ελέγχου (ηλεκτρισμός).

- (Περιβλήματα εξοπλισμού) διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

- Ηλεκτρικές ράβδοι στήριξης προβολέων.

- Αναγνωριστικά περιβλήματα για ηλεκτρικούς αγωγούς (ηλεκτρισμός).

- Ρεοστάτες φωτισμού.

- Καλύμματα σήμανσης [ηλεκτρισμός].

- Παντογράφοι [ηλεκτρισμός].

- Βύσματα ρευματολήπτη (ηλεκτρισμός).

- Καλύμματα ασφαλείας [ηλεκτρισμός].

- Περιβλήματα για ηλεκτρικούς αγωγούς.

- (Ηλεκτρικά) σύρματα.

- Προσαρμογείς.

- Πίνακες προσαρμογής για βύσμα ρευματολήπτη.

- Ερμάρια για ηλεκτρικούς πίνακες.

- Σύνδεσμοι καλωδίων.

- Κεφαλές καλωδίων.

- Τσιμπίδες για ηλεκτρικές σωληνώσεις.

- Ομοαξονικοί ρευματολήπτες.

- Διακόπτες.

- Συνδετήρες αγωγών.

- Συνδετικά προσαρτήματα.

- Βύσματα.

- Εξαρτήματα σύνδεσης.

- Διατάξεις σύνδεσης με καλύμματα.

- Πλάκες-επικαλύμματα για ηλεκτρικές συσκευές.

- Καλύμματα για συνδέσεις.

- Καλύμματα για ηλεκτρικούς διακόπτες.

- Ρεοστατικοί διακόπτες.

- Ηλεκτρικές συσκευές ζεύξης.

- Ηλεκτρική βάση.

- Διακόπτες για ηλεκτρικά κυκλώματα.

- Ηλεκτρικά βύσματα.

- Ηλεκτρική συσκευή ελέγχου.

- Ηλεκτρικές μονάδες κίνησης.

- Ηλεκτρικός εξοπλισμός.

- Κυτίο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

- Ηλεκτρικοί σύνδεσμοι.

- Ηλεκτρικοί επαφείς.

- Ηλεκτρικοί διακόπτες και/ή ρευματοδότες.

- Πίνακες πρόσοψης για βύσμα ρευματολήπτη.

- Εμπρόσθιοι πίνακες ενισχυτών ισχύος.

- Υποδοχές για την στερέωση καλωδίων.

- Περίβλημα για ηλεκτρικούς συνδέσμους.

- Περιβλήματα για την τοποθέτηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων.

- Διατάξεις στήριξης ελέγχου της κατάστασης των ενώσεων για συνδέσμους.

- Σύνδεσμοι ενώσεων.

- Κιβώτια σύνδεσης.

- Συνδετήρες.

- Επαφείς και πρόσθετα πλευρικά.

- Διακόπτες φωτός.

- Αρθρωτές ηλεκτρικές διατάξεις.

- Αρθρωτές μονάδες περιβλημάτων για ηλεκτρικά εξαρτήματα.

- Ρευματοδότες πολλαπλής χρήσης.

- Συστήματα στεγανοποίησης περικοχλίων για ομοαξονικούς συνδέσμους.

- Πλάκες για ηλεκτρικές διατάξεις.

- Πλάκες για ηλεκτρικό εξοπλισμό.

- Ρευματοδότες (πρίζες).

- Οπίσθια τμήματα ενισχυτών ισχύος.

- Μέσα ημιαγωγών.

- Διατάξεις ημιαγωγών.

- Συστοιχίες ρευματοδοτών.

- Βύσματα.

- Ρευματοδότες.

- Πίνακες ελέγχου.

- Διακόπτες.

- Διακόπτες και ρευματοδότες [ηλεκτρικοί].

- Συσκευές μεταγωγής.

- Διακόπτες πίεσης αέρα.

- Κουτιά για ηλεκτρικά στοιχεία.

- Περιβλήματα εντοιχιζόμενων και μη εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.

- Αγωγοί καλωδίων.

- Οδηγοί καλωδίου.

- Περιβλήματα καλωδίων.

- Περιβλήματα για διχαστές καλωδίων.

- Καλύμματα για ηλεκτρικές διατάξεις.

- Στοιχεία για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

- Περιβλήματα συνδέσμου.

- Λωρίδες αρμοκάλυψης (ηλεκτρισμός).

- Διατάξεις σύνδεσης συρμάτων και καλωδίων.

- Ηλεκτρικά κυτία ελέγχου για ενεργοποιητές.

- Ηλεκτρικές μηχανές εκκένωσης.

- Ηλεκτρικά όργανα εγκατάστασης.

- Ηλεκτρικά στόμια εξόδου.

- Ηλεκτρικές συσκευές.

- Ηλεκτρικά δομοστοιχεία οπτικής παρουσίασης.

- Ηλεκτρικά εξαρτήματα.

- Εντοιχιζόμενα ηλεκτρικά στοιχεία.

- Διακόπτες ποδός.

- Πλαίσια για διακόπτες.

- Πλέγματα.

- Μονωτικές πλάκες.

- Μονωτικά μέσα.

- Διακόπτες μοχλού.

- Αρθρωτά συστήματα ρευματοδοτών.

- Μέρη ηλεκτρικών συσκευών.

- Κιβώτια διανομής ισχύος.

- Εργονομικές κονσόλες.

- Κουτιά προστασίας για ηλεκτρικές διατάξεις.

- Ηλεκτρικές συσκευές με διακόπτη ενεργοποίησης.

- Ηλεκτρικές οθόνες οπτικής παρουσίασης εξ αποστάσεως.

- Λωρίδες συγκράτησης (ηλεκτρισμός).

- Διχαστές.

- Διατάξεις προστασίας από υπέρταση.

- Καλύμματα για ηλεκτρικές συσκευές.

- Κιβώτια διακοπτών.

- Τερματικά.

- Εντοιχισμένα στεγανά κιβώτια για ηλεκτρικές συνδέσεις.

- Συσκευές τερματισμού, σύνδεσης και τάνυσης καλωδίων.

- Συγκρότημα κυκλωμάτων ενίσχυσης.

- Κιβώτιο σύνδεσης συστήματος καλωδίων.

- Κεντροθέτες-εκτροπείς για συνδέσεις RS.

- Εξάρτημα εντοιχισμένου στεγανού κιβωτίου για ηλεκτρικούς μηχανισμούς.

- Διχαστές για ηλεκτρικά καλώδια.

- Κανάλια για ηλεκτρικά καλώδια.

- Βάσεις στήριξης για ηλεκτρικά καλώδια.

- Πίνακες ηλεκτρικής σύνδεσης.

- Ηλεκτρικές επαφές.

- Μετατροπείς συχνοτήτων.

- Κιβώτια ασφαλειών.

- Âάσεις ασφαλειών.

- Πίνακες ασφαλειών.

- Αρθρωτές μονάδες ημιαγωγών ισχύος.

- Καλύμματα για διατάξεις σύνδεσης.

- Διεπαφές ανθρώπου-μηχανής για διατάξεις ηλεκτρικής προστασίας.

- Υποστηρίγματα προσδεσης για ηλεκτρικά καλώδια.

- Πολύπριζα.

- Κυτία για πίνακες διασύνδεσης.

- Πλάκες και ρευματοδότες για ηλεκτρικές διατάξεις.

- Ρευματοδότες ισχύος.

- Διακόπτες πίεσης.

- Ανασυρόμενες προεκτάσεις ηλεκτρικών καλωδίων.

- Δομοστοιχεία ημιαγωγών.

- Υποδοχές για καλύμματα πρίζας.

- Καλύμματα πριζών.

- Κουτιά καλωδίων.

- Περιβλήματα καλωδίων.

- Καλύμματα προστατευτικά καλωδίων.

- Συμπαγής κινητήρας εκκίνησης.

- Στηρίγματα καλωδίων οπτικών ινών.

- Πλαίσια για ρευματοδότες.

- Μονάδες σύνδεσης.

- Κιβώτια ακροδεκτών.

- Αρθρωτές μονάδες ηλιακών κυψελίδων.